1800-talet

1800-talet dominerades till stora delar av fattigdom och hungersnöd. Städerna förföll och de många krigen hade utarmat stadskassan. I samband med den nye svenske konungen Karl Johan Bernadotte (regent från 1818) från Frankrike kom Karl Johansstilen.

Stilen är i stort det samma som Frankrikes Empir. Arkitekturen är enkel och klassicistisk med symetriska fasader. Karl Johansstilen blev populär över hela Sverige eftersom den lämpade sig väl för träbyggande. De finare timmerbyggnaderna kläddes under perioden med slät panel och målades i milda kulörer som grått, gult eller svagt mossgrönt. Stenbyggnaderna slätputsades och sockelvåningen rusticerades och målades för att efterlikna sten.

Fasaderna är prydda med ett fåtal strama dekorationer, som lister under fönstren, målade i en mörkare ton av exempelvis grönt, rött eller brunt. Byggnaderna har flacka sadeltak klädda med falsad, svartmålad plåt. De sparsmakade fasaderna speglar det ekonomiska läget under perioden.

I och med industrialismens genombrott i Sverige, under andra hälften av 1800-talet, blev olika Nystilar gällande inom arkitekturen. Alla historiska stilar och epoker användes som inspiration i stilar som Nyrokoko, Nyrenässans och Nygotik. Många förebilder hämtades från England, där industrialismen startade.

Kännetecknande för perioden var att exempelvis järnvägsstationer kunde uppföras som sengotiska slottshallar och bryggerier kunde byggas som medeltidsborgar. Gjutjärn var ett för tiden nytt material som användes flitigt. Det möjliggjorde nya byggnadsdetaljer som tornspiror, även på mer vardagliga byggnader. Under samma period blev snickarglädje vanligt i villabebyggelsen, ångsågar och snickerifabriker tillverkade ornamenteringarna som kunde köpas färdiga från kataloger.

Även under 1880-talet förekom de olika Nystilarna, den mest förhärskande i stenstaden är Klassicismen som inspirerats av antiken och renässansen. Under perioden byggdes mycket i Sverige, bland annat järnvägsstationer och hotell uppfördes

Bostadshusen låg i slutna kvarter kring gårdar avdelade med höga murar. Ofta var fasaden uppdelad i tre delar och utförd i stenimiterande puts. Sockelvåningen var i putsrustik, gjord för att likna naturstensblock, nästföljande våningar var rikligt dekorerade medan den översta våningen vanligen var mer sparsamt utsmyckad.

Fasaderna slätputsades i ljusa färger som gulbeige eller gråvitt och karaktäriseras av symmetri. Fönstren var jämnt placerade och var, liksom portarna, indragna i fasadlivet. Fönstersnickerierna målades mörka, bruna eller grågröna exempelvis, och hade t- eller korspost. Portarna var vanligtvis kraftiga pardörrar av trä med glasade partier, omfattade av natursten eller puts.

En nyhet var stora butiksfönster i bottenvåningen. Den nya möjligheten att blåsa större glas gjorde även lägenhetsfönstren större. Utsmyckningarna hade anknytning till antiken och pilastrar, frontoner och kolonner användes liksom profilerade lister mellan våningar. Ett tandsnitt under den obrutna takfoten var också vanligt. Dekorationerna var rejäla och fasaderna fick genom dem en spännande och livfull skuggverkan. Takfallen var flacka och klädda med svart- eller rödmålad, falsad plåt.

På 1880-talet startade den industriella förtillverkningen av inredningsdetaljer som keramiska golvplattor till trapphusen, balkonger och gjutjärnstrappor. Även innerdörrar, lister och paneler beställdes och förtillverkades. Också i enklare lägenheter användes sockellist. Rummen låg i fil mot gatan och försågs med kakelugn. I lägenheterna fanns torrdass som tömdes genom en separat dörr från trapphuset. Inredningsidealen påverkades av tidens mode med mörka färger och tunga textilier. Rummen var belamrade med stora, skulpterade ekmöbler och prydnadssaker.

Landshövdingehus

Den snabba befolkningstillväxten skapade en väldig bostadsbrist. Situationen var särskilt allvarlig bland arbetarhushållen, vilka ofta fick tränga in sig i fuktiga källarutrymmen, små vindar eller slarvigt ihopsnickrade hyreskaserner. Läkare och andra som kom i kontakt med denna nöd reagerade. Inför stadens myndigheter påtalade de bostadseländets skuld när det gällde tyfus och andra epidemier som härjade i staden. Vidare menade man att de dåliga bostäderna hade en negativ inverkan på arbetarnas leverne och moral
Läs mer

Folkhemsarkitektur

Sverige började reformeras. Vi fick bättre pensioner, barnbidrag, sjukförsäkringar, fria skolmåltider med mera samtidigt som det generella välståndet ökade i rasande fart. Vi fick också rätt till en tre veckors semester då vi gärna reste land och rike runt med bil eller tåg. Vi började även resa till andra och varmare länder. 1955 landade det första svenska chartrade flygplanet på Mallorca.

Läs mer

Tjugotalsklassicism

Med kooperativa bostadsföreningar som byggherrar fanns nu möjligheten att planlägga hela kvarter i ett sammanhang istället för ett hus i taget. Samtidigt blev den goda bostadens utformning en viktig fråga i hela samhället och en utredning gjordes: ”Praktiska och hygieniska bostäder”. Husen byggdes ofta under stor prispress men med stor omsorg om material och utformning.

Läs mer

Nationalromantik

Under början av 1910-talet avlöstes jugendepoken av nationalromantiken. Trots detta förekommer de båda stilarna tillsammans i flera fasader. Det spända politiska läget inför första världskriget ledde till en nationell samling i många länder i Europa. Arkitekturen i Sverige influerades av äldre inhemsk byggtradition med viss inspiration från Danmark och Tyskland.
Läs mer

Jugend

Kring förra sekelskiftet introducerades den stil som i Sverige kom att kallas Jugend, efter det tyska ordet för ungdom. Namnet signalerade den känsla av uppbrytande, radikal förnyelse och ungdomlig friskhet som företrädarna för denna floralt inspirerade stilriktning ville förmedla. Arkitekter och formgivare hade tröttnat på nybarock, nyrokoko och nyrenässans och Jugend kom som en motreaktion.

Läs mer

Funkis

Den 16 maj 1930 slogs dörrarna upp för Stockholmsutställningen där det senaste inom arkitektur och inredning visades upp. Utställningen förebådade en ny tid – en tid för ett modernt livsmönster, för nya vanor. En tid för stålrörsmöbler, rostfria diskbänkar, neonljus, varor som gick att stapla, butiker med glasade diskar med mera.

Läs mer

Sekelskiftesstil

Byggnadens uttryck skulle vara enklare och fasaden var ofta av natursten, eller tegel. Även dekorationer utgjordes av natursten, eller grå cement för att efterlikna sten. Ljust putsade och stenimiterande fasader förekom också, de var grovt spritputsade med dekorationer av slätputs i samma kulör. Ju högre standard ett hus hade desto mer dekorerad var fasaden.

Läs mer