Tjugotalsklassicism

I efterkrigstidens Sverige rådde bostadsbrist i städerna. För att råda bot på detta och skapa prisvärda bostäder åt arbetande människor startades bland annat Stockholms Kooperativa Bostadsförening 1916 och Hyresgästernas Sparkasse och Byggnadsförening (HSB) 1923.

Med kooperativa bostadsföreningar som byggherrar fanns nu möjligheten att planlägga hela kvarter i ett sammanhang istället för ett hus i taget. Samtidigt blev den goda bostadens utformning en viktig fråga i hela samhället och en utredning gjordes: ”Praktiska och hygieniska bostäder”. Husen byggdes ofta under stor prispress men med stor omsorg om material och utformning.

Även stadsplaneringen genomgick under den här perioden en förändring. Man strävade bort från stenstadens fullbyggda kvarter mot en ljusare och mer grönskande boendemiljö. Resultatet blev så kallade storgårdar med planteringar, omslutna av sammanhängande fasader. Gårdarna var obebyggda men byggnaderna var såpass modernt utrustade att uthus inte längre behövdes. WC fanns, om inte i lägenheten, i trapphuset och HSB hade till och med sopnedkast i vissa hus. De öppna gårdarna förde in grönska och ljus i den annars slutna stenstaden. Från gatan ledde portaler in till gården där entréerna till trapphusen placerats.

Arkitektoniskt sett bröt man upp från den nationalromantiska perioden under 1910-talet. Tjugotalsklassicismen var inspirerad av antikens grekiska tempel och det tidiga 1800-talets arkitektur. Istället för slutna tegelfasader uppfördes putsade byggnader med symmetri, enhetlighet och lugn som ledord. Fasaderna gjordes enkla med få men genomtänkta utsmyckningar. Putsen var i en mustig kulör som gult, rödbrunt eller grönt. Även grågult eller grågrönt förekom, gemensamt är att kulörerna var mer mättade än i någon annan epok. Fasaddetaljer som fönsteromfattningar, portiker och pilastrar målades i avvikande färg, till exempel vitt eller ljusgrått. Bottenvåningen var oftast av stenimiterande puts, alltså puts med markerat stenliknande rutmönster.

Fasaderna dekorerades sparsamt med exempelvis girlanger, pilastrar och rosetter. Fönstersättningen var jämn och fönstren låg i liv med fasaden. Mindre burspråk var vanligt förekommande. Fönstren bestod av två bågar delade i sex rutor, ursprungligen av handgjort glas. Lunettfönster eller runda fönster placerades ofta på gavlar. Fönstersnickerierna målades vanligtvis i grönt, brunt eller rödbrunt. Det viktigaste i fasaderna var inte de enskilda elementen utan den sammantagna upplevelsen av lugn och horisontalitet som band samman flera fasader till en lugn vägg. Här och där kan symmetrin brytas av ett högre gavelparti. Taken gjordes flacka och kläddes med tegel eller plåt målad i svart eller rött. Takfoten dekorerades ofta med ett tandsnitt.

Lägenheterna utrustades ofta med funktionella kök och badrum. Takhöjden sänktes något eftersom fler lägenheter skulle skapas till lägre pris. Inredningstrenden var elegant med möbler i ljusa träslag. Konsthantverkets ideal spreds till masstillverkningen och husgeråd tillverkades under parollen ”vackrare vardagsvara”. Stilen blev populär i hela Norden och kallas även Swedish grace eller nordisk klassicism. Swedish grace är även namnet på en känd servis från Rörstrand som kom 1930.

Klassicismen slog främst igenom i Stockholm och Göteborg, men även i södra Sverige finns representanter för stilen. I söder är fasaderna ofta i mörkt tegel och drar mer mot nationalromantik. I Göteborg finns flera landshövdingehus med klassicistiska drag.

Landshövdingehus

Den snabba befolkningstillväxten skapade en väldig bostadsbrist. Situationen var särskilt allvarlig bland arbetarhushållen, vilka ofta fick tränga in sig i fuktiga källarutrymmen, små vindar eller slarvigt ihopsnickrade hyreskaserner. Läkare och andra som kom i kontakt med denna nöd reagerade. Inför stadens myndigheter påtalade de bostadseländets skuld när det gällde tyfus och andra epidemier som härjade i staden. Vidare menade man att de dåliga bostäderna hade en negativ inverkan på arbetarnas leverne och moral
Läs mer

Folkhemsarkitektur

Sverige började reformeras. Vi fick bättre pensioner, barnbidrag, sjukförsäkringar, fria skolmåltider med mera samtidigt som det generella välståndet ökade i rasande fart. Vi fick också rätt till en tre veckors semester då vi gärna reste land och rike runt med bil eller tåg. Vi började även resa till andra och varmare länder. 1955 landade det första svenska chartrade flygplanet på Mallorca.

Läs mer

Nationalromantik

Under början av 1910-talet avlöstes jugendepoken av nationalromantiken. Trots detta förekommer de båda stilarna tillsammans i flera fasader. Det spända politiska läget inför första världskriget ledde till en nationell samling i många länder i Europa. Arkitekturen i Sverige influerades av äldre inhemsk byggtradition med viss inspiration från Danmark och Tyskland.
Läs mer

Jugend

Kring förra sekelskiftet introducerades den stil som i Sverige kom att kallas Jugend, efter det tyska ordet för ungdom. Namnet signalerade den känsla av uppbrytande, radikal förnyelse och ungdomlig friskhet som företrädarna för denna floralt inspirerade stilriktning ville förmedla. Arkitekter och formgivare hade tröttnat på nybarock, nyrokoko och nyrenässans och Jugend kom som en motreaktion.

Läs mer

1800-talet

Stilen är i stort det samma som Frankrikes Empir. Arkitekturen är enkel och klassicistisk med symetriska fasader. Karl Johansstilen blev populär över hela Sverige eftersom den lämpade sig väl för träbyggande. De finare timmerbyggnaderna kläddes under perioden med slät panel och målades i milda kulörer som grått, gult eller svagt mossgrönt. Stenbyggnaderna slätputsades och sockelvåningen rusticerades och målades för att efterlikna sten.

Läs mer

Funkis

Den 16 maj 1930 slogs dörrarna upp för Stockholmsutställningen där det senaste inom arkitektur och inredning visades upp. Utställningen förebådade en ny tid – en tid för ett modernt livsmönster, för nya vanor. En tid för stålrörsmöbler, rostfria diskbänkar, neonljus, varor som gick att stapla, butiker med glasade diskar med mera.

Läs mer

Sekelskiftesstil

Byggnadens uttryck skulle vara enklare och fasaden var ofta av natursten, eller tegel. Även dekorationer utgjordes av natursten, eller grå cement för att efterlikna sten. Ljust putsade och stenimiterande fasader förekom också, de var grovt spritputsade med dekorationer av slätputs i samma kulör. Ju högre standard ett hus hade desto mer dekorerad var fasaden.

Läs mer